Regulamin

Regulamin czwartej edycji konkursu stypendialnego „Cambridge cLASs”

zorganizowanego przez Cambridge University Polish Society (CU PolSoc) we współpracy z Leysin American School (LAS)

 

 1. Konkurs stypendialny we współpracy ze szkołą LAS ma na celu wybranie uczniów, którym przyznane zostaną następujące nagrody:
  • Nagroda główna (x2):
   • Stypendium do szkoły LAS na lata szkolne 2020-22. Stypendia ufundowane są przez szkołę LAS oraz obejmują 100% czesnego, zakwaterowania i wyżywienia podczas roku szkolnego. Dwa lata nauki zakończone są Maturą Międzynarodową IB (International Baccalaureate). Nagroda nie pokrywa kosztów transportu, kieszonkowego (sugerowana wysokość kieszonkowego: 2,500 CHF rocznie*) i zwrotnego depozytu wymaganego od każdego ucznia szkoły (3,000 CHF**).
   • Wycieczka do Cambridge, podczas której laureaci zwiedzą budynki uniwersyteckie, poznają większe grono Polaków studiujących na Uniwersytecie Cambridge i wezmą udział w formalnej kolacji w jednym z college’ów. Wycieczka jest zorganizowana przez CU PolSoc.
   • Program mentoringowy przeprowadzony przez członków CU PolSoc.
  • Trzecia nagroda (x1):
   • Udział w 3-tygodniowym programie LAS summer edge podczas LAS Summer, który odbędzie się w lipcu 2020 r. Udział w programie jest w 100% opłacony przez szkołę LAS. Nagroda nie pokrywa kosztów transportu i kieszonkowego (sugerowana wyskość kieszonkowego: około 300 CHF).
 2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby spełniające następujące wymagania:
  • uczeń lub uczennica I klasy liceum trzyletniego w Polsce;
  • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym min. 4,7;
  • średni wynik co najmniej 75% z każdej z trzech części egzaminu gimnazjalnego (1. język polski i nauki humanistyczne, 2. matematyka i nauki przyrodnicze, 3. język nowożytny);
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
  • szerokie zainteresowania oraz aktywność pozaszkolna.
 3. Stypendia zostaną przyznane osobom, które wykażą się najbardziej imponującymi dotychczasowymi osiągnięciami oraz najlepiej wpasują się w profil kandydata do szkoły LAS. Sytuacja finansowa rodziny kandydata nie będzie brana pod uwagę.
 4. Ogłoszenia dotyczące konkursu umieszczane są na oficjalnej stronie internetowej konkursu oraz na stronie na Facebooku.
 5. Zgłoszenia w pierwszym etapie konkursu składają się z trzech elementów: 1. formularz aplikacyjny, 2. zgoda rodzica/opiekuna prawnego, 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty aplikacyjnej.
 6. Zgłoszenia do konkursu stypendialnego przyjmowane są od 30 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r. do godz. 23:59. 
 7. Każdy uczestnik konkursu proszony jest o uiszczenie opłaty aplikacyjnej w wysokości 50 złotych na konto Cambridge University Polish Society. Płatności można dokonać za pośrednictwem serwisu PayPal (logowanie do serwisu nie jest konieczne, można dokonać płatności kartą). Potwierdzenie płatności powinno zostać załączone w ostatniej części formularza aplikacyjnego wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. 
 8. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą członkowie CU PolSoc (studenci, pracownicy i absolwenci Uniwersytetu Cambridge) oraz reprezentanci szkoły LAS należący do szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 9. Kwalifikacja odbywa się w trzech etapach:
  • Pierwszy etap polega na przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń oraz wyborze około 20 najlepszych kandydatów przez Komisję Stypendialną, którzy automatycznie zostają Finalistami konkursu. Finaliści mogą zostać poproszeni o dosłanie dodatkowych dokumentów wymaganych przez szkołę LAS (m.in. listów rekomendacyjnych od nauczycieli, kopii świadectwa i zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia naukowe i pozaedukacyjne).
  • Drugi etap polega na rozmowie Finalistów z komisją, w której skład wchodzą studenci i absolwenci Uniwersytetu Cambridge należący do CU PolSoc. Rozmowy odbywają się po angielsku. Komisja Stypendialna na podstawie przeprowadzonych rozmów wybierze 5 lub 6 najlepszych kandydatów.
  • Trzeci etap polega na rozmowie wybranych Finalistów z reprezentantami szkoły LAS i członkami CU PolSoc. Rozmowy odbywają się po angielsku.
 10. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja wybiera trzech najlepszych kandydatów (Laureatów konkursu) na podstawie wyników ze wszystkich trzech etapów kwalifikacji. Komisja sporządza również listę rezerwową.
 11. Drugi i trzeci etap kwalifikacji oraz ceremonia ogłoszenia wyników odbędą się 14 grudnia 2019 r. w Warszawie.  Organizatorzy konkursu nie pokryją kosztów podróży uczestników do Warszawy.
 12. Szczegółowa oferta stypendialna zostanie przedstawiona rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia po zakończeniu kwalifikacji. Rodzina ma 5 dni na podjęcie decyzji o jej przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku braku decyzji lub odrzuceniu oferty, stypendium może zostać przyznane kandydatom z listy rezerwowej.
 13. LAS ma prawo wymagać od Laureatów konkursu dosłania dokumentów uzupełniających po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego. Nieterminowe przedstawienie dokumentów może skutkować unieważnieniem stypendium.
 14. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 15. W ciągu trwania stypendium Laureaci będą poddani ocenie przeprowadzanej wewnętrznie przez LAS. Szkoła ma prawo do zweryfikowania decyzji o przyznawanym stypendium w ciągu jego trwania, jeśli wyniki w nauce Laureata znacząco się pogorszą.
 16. Sposób przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez organizatorów konkursu i Komisję Stypendialną jest opisany w formularzu zgody rodzica/opiekuną prawnego dostępnym tutaj.

 

*)  Stypendyści mogą podejmować się lekkich prac zarobkowych na terenie szkoły (np. udzielania korepetycji).

**) W indywidualnych przypadkach kwota może zostać obniżona. Decyzja o ostateczniej kwocie depozytu zostanie podjęta po wyłonieniu listy Laureatów i rozmowie z nimi i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.