Regulamin

Regulamin ósmej edycji konkursu stypendialnego „Cambridge cLASs”

zorganizowanego przez Cambridge University Polish Society (CU PolSoc) we współpracy z Leysin American School (LAS)

 1. Konkurs stypendialny we współpracy ze szkołą LAS ma na celu wybranie uczniów, którym przyznane zostaną następujące nagrody:
 • Nagroda główna (x1):
  • Stypendium do szkoły LAS na lata szkolne 2024-26. Stypendium jest ufundowane przez szkołę LAS oraz obejmuje 100% czesnego, zakwaterowania i wyżywienia podczas roku szkolnego. Dwa lata nauki zakończone są Maturą Międzynarodową IB (International Baccalaureate). Nagroda nie pokrywa kosztów transportu, kieszonkowego (sugerowana wysokość kieszonkowego: 2,500 CHF rocznie*) i zwrotnego depozytu wymaganego od każdego ucznia szkoły (5,000 CHF**).
  • Program mentoringowy przeprowadzony przez członków CU PolSoc.
 • Druga nagroda (x1):
  • Udział w 3-tygodniowym programie Summer in Switzerland at Leysin American School, który odbędzie się w lipcu 2024 r. Udział w programie jest w 100% opłacony przez szkołę LAS. Nagroda nie pokrywa kosztów transportu i kieszonkowego (sugerowana wysokość kieszonkowego: około 300 CHF).
 • W zależności od okoliczności, laureaci mogą także mieć możliwość wzięcia udziału w wycieczce do Cambridge, podczas której zwiedzą budynki uniwersyteckie, poznają większe grono Polaków studiujących na Uniwersytecie Cambridge i wezmą udział w formalnej kolacji w jednym z college’ów.
 1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby spełniające następujące wymagania:
 • uczeń/uczennica II klasy liceum czteroletniego w Polsce;
 • obywatel/obywatelka Polski, lub uczeń/uczennica uczęszczający/a do szkoły w Polsce przez minimum 10 lat;
 • średnia ocen na świadectwie I klasy liceum czteroletniego minimum 4,7;
 • średni wynik z trzech części egzaminu ósmoklasisty (1. język polski, 2. matematyka, 3. język nowożytny) minimum 80%;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • szerokie zainteresowania oraz aktywność pozaszkolna.
 1. Stypendia zostaną przyznane osobom, które wykażą się najbardziej imponującymi dotychczasowymi osiągnięciami oraz najlepiej wpasują się w profil kandydata do szkoły LAS. Komisja przywiązuje szczególną wagę do osiągnięć i zainteresowań o charakterze naukowym. Sytuacja finansowa rodziny kandydata nie jest decydującym kryterium, chociaż może być brana pod uwagę w ostatnim etapie konkursu.
 2. Ogłoszenia dotyczące konkursu umieszczane są na oficjalnej stronie internetowej konkursu oraz w mediach społecznościowych konkursu (Facebook, Instagram).
 3. Zgłoszenia w pierwszym etapie konkursu składają się z trzech elementów: 1. formularz aplikacyjny, 2. zgoda rodzica/opiekuna prawnego, 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty aplikacyjnej.
 4. Zgłoszenia do konkursu stypendialnego przyjmowane są od 9 października 2023 r. do 19 listopada 2023 r. do godz. 23:59.
 5. Każdy uczestnik konkursu proszony jest o uiszczenie opłaty aplikacyjnej w wysokości 70 złotych na konto Cambridge University Polish Society. Płatności można dokonać za pośrednictwem serwisu PayPal (logowanie do serwisu nie jest konieczne, można dokonać płatności kartą). Potwierdzenie płatności musi zostać załączone w ostatniej części formularza aplikacyjnego wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.
 6. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą członkowie stowarzyszeń polskich studentów na najlepszych zagranicznych uczelniach (w tym członkowie CU PolSoc), absolwenci konkursu Cambridge cLASs, oraz reprezentanci szkoły LAS należący do szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 7. Kwalifikacja odbywa się w czterech etapach:
 • Pierwszy etap polega na przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń oraz wyborze co najmniej 15 najlepszych kandydatów przez Komisję Stypendialną, którzy automatycznie zostają Finalistami konkursu. Kandydaci mogą też zostać poproszeni o dosłanie dodatkowych dokumentów wymaganych przez szkołę LAS (m.in. listów rekomendacyjnych od nauczycieli, kopii świadectwa i zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia naukowe i pozaedukacyjne). Warunkiem udziału w drugim etapie jest dosłanie wideo i wymaganych dokumentów.
 • Drugi etap polega na rozmowie Finalistów z komisją, w której skład wchodzą studenci i absolwenci Uniwersytetu Cambridge należący do CU PolSoc oraz absolwenci konkursu Cambridge cLASs. Rozmowy odbywają się po angielsku. Komisja Stypendialna na podstawie przeprowadzonych rozmów wybierze co najmniej 4 najlepszych kandydatów.
 • Czwarty etap polega na rozmowie wybranych Finalistów z Komisją , w tym z reprezentantami szkoły LAS. Rozmowy odbywają się po angielsku.
 1. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja wybiera dwóch najlepszych kandydatów (Laureatów konkursu) na podstawie wyników ze wszystkich trzech etapów kwalifikacji. Komisja sporządza również listę rezerwową.
 2. Drugi i trzeci etap kwalifikacji oraz ceremonia ogłoszenia wyników odbędą się w później ogłoszonym terminie w Warszawie. Organizatorzy konkursu nie pokryją kosztów podróży uczestników do Warszawy.
 • W razie zajścia nieprzewidywanych wydarzeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zorganizowania drugiego oraz trzeciego etapu przez Internet i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych poprzez wybraną platformę wideokonferencyjną.
 1. Szczegółowa oferta stypendialna zostanie przedstawiona rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia po zakończeniu kwalifikacji. Rodzina ma 5 dni roboczych na podjęcie decyzji o jej przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku braku decyzji lub odrzuceniu oferty, stypendium może zostać przyznane kandydatom z listy rezerwowej.
 2. W momencie przyjęcia oferty stypendialnej przez ucznia, zobowiązuje się on wycofać swoją aplikację z jakichkolwiek innych konkursów stypendialnych i zaprzestać starania o jakiekolwiek inne stypendia o takim samym charakterze.
 3. LAS ma prawo wymagać od Laureatów konkursu dosłania dokumentów uzupełniających po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego. Nieterminowe przedstawienie dokumentów może skutkować unieważnieniem stypendium.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 5. W ciągu trwania stypendium Laureat/ka będzie poddany/a ocenie przeprowadzanej wewnętrznie przez LAS. Szkoła ma prawo do zweryfikowania decyzji o przyznawanym stypendium w ciągu jego trwania, jeśli wyniki w nauce Laureata/ki znacząco się pogorszą.
 6. Sposób przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez organizatorów konkursu i Komisję Stypendialną jest opisany w formularzu zgody rodzica/opiekuną prawnego dostępnym tutaj.

 

*)  Stypendyści mogą podejmować się lekkich prac zarobkowych na terenie szkoły (np. udzielania korepetycji).

**) W indywidualnych przypadkach kwota może zostać obniżona. Decyzja o ostatecznej kwocie depozytu zostanie podjęta po wyłonieniu listy Laureatów i rozmowie z nimi i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.