FAQ

PROCES APLIKACYJNY

Czy mogę starać się o stypendium w ostatniej klasie gimnazjum lub drugiej klasie liceum?

Ze względu na dwuletnią formułę programu IB Diploma konkurs stypendialny skierowany jest wyłącznie do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Uczniów innych klas (gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) zachęcamy jednak do niezależnej aplikacji do Leysin American School (więcej informacji o aplikacji można znaleźć tutaj).

 

Z jakich elementów składa się aplikacja?

Kandydaci powinni wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na naszej stronie internetowej. Dodatkowo każdy kandydat proszony jest o dokonanie opłaty aplikacyjnej w wysokości 50 złotych na konto Cambridge University Polish Society za pośrednictwem serwisu PayPal. Wypełniony formularz aplikacyjny (w formacie PDF) oraz potwierdzenie płatności powinny zostać wysłane na adres kontakt@cambridgeclass.pl do 15 listopada 2017 r. do godziny 23:59. Kandydaci otrzymają potwierdzenie mailowe w ciągu 48 godzin od wpłynięcia aplikacji.

 

Złożyłem aplikację. Co dalej?

Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Stypendialną, w której skład wchodzą członkowie Cambridge University Polish Society obecnie studiujący na Uniwersytecie Cambridge i pracownicy Uniwersytetu. Spośród nadesłanych aplikacji wybranych zostanie około 20 finalistów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne do Warszawy. Wyniki pierwszego etapu kwalifikacji zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej przed końcem listopada. Z finalistami skontaktujemy się również mailowo.

 

Jakie będą kryteria oceny aplikacji?

Pod uwagę będą brane osiągnięcia kandydatów, zarówno te naukowe, jak i pozaszkolne. Szukamy osób, które mają największe szanse na odniesienie sukcesu w LAS i kontynuowanie swojej edukacji na jednej z najlepszych uczelni świata. Do finału konkursu zaprosimy osoby charakteryzujące się cechami zgodnymi z profilem ucznia IB (ang. the IB Learner Profile), który łączy wiele wartości i umiejętności wykraczających poza sukcesy edukacyjne. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

W jakim języku prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne?

Ze względu na to, że język angielski jest językiem wykładowym w LAS, rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w języku angielskim. Kandydaci mogą jednak poprosić o tłumaczenie pojedynczych słów lub wyrażeń, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

Jak dobra znajomość języka angielskiego jest wymagana?

Jednym z podstawowych kryteriów udziału w konkursie jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 (średniozaawansowanym/zaawansowanym).

 

Które wyniki z egzaminu gimnazjalnego będą brane pod uwagę? 

Kandydaci proszeni są o wypisanie w formularzu aplikacyjnym wyników z trzech części egzaminu gimnazjalnego: 1) język polski i nauki humanistyczne, 2) matematyka i nauki przyrodnicze, 3) język obcy (poziom podstawowy i zaawansowany). Aby zakwalifikować się do konkursu, kandydat musi uzyskać co najmniej 75% z każdej z trzech części egzaminu. Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego (średnia z trzech części) musi wynosić co najmniej 80%.

 

Kiedy i gdzie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne?

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w sobotę 16 grudnia 2017 roku w Warszawie. Dzień rozpoczniemy od rozmów finalistów z przedstawicielami CU PolSoc. Po ich zakończeniu wybranych zostanie 5 lub 6 najlepszych kandydatów. Wybrana grupa zostanie zaproszona na rozmowę z gośćmi z LAS, którzy po tym ostatnim etapie kwalifikacji wybiorą laureatów konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia wieczorem podczas ceremonii wręczenia nagród. Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu.

 

Czy sytuacja materialna mojej rodziny jest brana pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?

Nie, sytuacja materialna rodziny może być wzięta pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ostatecznej wysokości zwrotnego depozytu, który będzie wymagany od laureatów nagrody głównej.

 

Na co zostaje przeznaczona opłata aplikacyjna?

Pieniądze otrzymane z opłat aplikacyjnych zostaną przeznaczone na opłacenie czynności administracyjnych związanych z organizacją konkursu (m.in. prowadzenie strony internetowej, drukowanie niezbędnych materiałów, pokrycie kosztów transportu członków komisji na miejsce rozmów kwalifikacyjnych). CU PolSoc jest organizacją non-profit i zobowiązuje się do wykorzystania całej kwoty na opłacenie wydatków związanych z konkursem.

 

Nie posiadam konta PayPal. Jak mogę dokonać płatności?

Serwis PayPal oferuje dwie formy płatności – płatność z indywidualnego konta PayPal i płatność kartą. Osoby, które nie posiadają konta PayPal zachęcamy do skorzystania z drugiej opcji.

 

W przypadku niepowodzenia, czy mogę niezależnie aplikować do LAS?

Udział w konkursie nie wyklucza niezależnej aplikacji do LAS. Konkurs zostanie zakończony w grudniu, co daje wystarczająco dużo czasu uczestnikom i finalistom na złożenie niezależnej aplikacji. Więcej informacji o procesie aplikacyjnym w LAS można znaleźć tutaj.

 

NAGRODY

Co pokrywa dwuletnie stypendium w Leysin American School?

Stypendium obejmuje 100% kosztów czesnego, zakwaterowania i wyżywienia w latach szkolnych 2018-20. Nagroda nie pokrywa kosztów transportu, kieszonkowego i zwrotnego depozytu wymaganego od każdego ucznia szkoły (więcej informacji o tych kosztach można znaleźć w Regulaminie konkursu).

 

Na czym polega program mentoringowy oferowany przez Cambridge University Polish Society?

Każdy laureat nagrody głównej zostanie przypisany jednemu lub dwóm obecnym członkom CU PolSoc (mentorom). Zadaniem mentorów będzie pomoc laureatowi w poszczególnych etapach aplikacji na studia (m.in. pomoc w wyborze uczelni i kierunku, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzenie dodatkowych prac pisemnych). Program oferowany przez CU PolSoc jest uzupełnieniem programu doradztwa uniwersyteckiego oferowanego przez LAS. Laureaci będą zachęcani do korzystania z obu programów.

 

Kiedy odbędzie się wycieczka do Cambridge? Jak będzie ona wyglądała?

Dwudniowa wycieczka do Cambridge, która jest częścią nagrody głównej, odbędzie się w kwietniu lub maju 2018 r. Podczas pobytu w Cambridge laureaci będą mieli okazję zwiedzić miasto i uniwersytet i poznać szersze grono członków CU PolSoc podczas uroczystej kolacji w jednym z college’ów. Mamy nadzieję, że w kolacji będą również uczestniczyć przedstawiciele LAS. Stowarzyszenie zobowiązuje się do zapewnienia noclegu w pokojach członków CU PolSoc, laureaci będą jednak proszeni o organizację własnej podróży z Polski do Wielkiej Brytanii, na którą otrzymają środki finansowe.

 

Czy laureat trzeciego miejsca może uczestniczyć w wycieczce do Cambridge? 

Udział w wycieczce do Cambridge jest nagrodą gwarantowaną laureatom nagrody głównej. Podczas pierwszej edycji budżet konkursu pozwolił na zaoferowanie darmowego udziału w wycieczce również laureatce trzeciego miejsca. Mamy nadzieję, że w tym roku też pojawi się taka możliwość.

 

Czy mogę zrezygnować ze stypendium? Jakie są tego konsekwencje?

Szczegółowa oferta stypendialna zostanie przedstawiona rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia po zakończeniu kwalifikacji. Rodzina ma 5 dni na podjęcie decyzji o jej przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku braku decyzji lub odrzuceniu oferty, stypendium może zostać przyznane kandydatom z listy rezerwowej. Rezygnacja przed rozpoczęciem nauki w LAS nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Jeżeli natomiast stypendysta zrezygnuje z nauki w trakcie trwania programu IB, zależnie od przyczyn, stypendysta może zostać poproszony o zwrot kosztów poniesionych przez szkołę. Przyczyny niezależne od ucznia (np. nagła choroba) nie będą prowadzić do konsekwencji finansowych.

 

NAUKA W LAS

Czy LAS oferuje tylko program IB?

W szkole LAS uczniowie dwóch ostatnich klas liceum mogą wybrać pomiędzy nauką w programie IB i nauką w systemie amerykańskim. LAS oferuje również autorski program nauczania dla uczniów gimnazjum i Bridge Program kierowany do uczniów, którzy dopiero zaczynają naukę języka angielskiego.

 

Czy mogę zdecydować się na naukę w systemie amerykańskim i nie przystępować do Matury Międzynarodowej IB?

Będziemy starali się zachęcić Laureatów nagrody głównej do podjęcia nauki w programie IB. Program IB jest honorowany na wszystkich najlepszych uczelniach świata i stanowi bardzo dobrą bazę do podjęcia wymagających studiów i odniesienia sukcesu w wybranej dziedzinie.

 

Czy w LAS uczą się głównie Amerykanie?

W grupie uczniów i nauczycieli LAS można znaleźć reprezentantów ponad 50 krajów świata! Nauka w LAS to nie tylko zajęcia w klasach, ale też zaznajamianie się z innymi kulturami, językami i poglądami poprzez wykonywanie codziennych czynności i przebywanie wśród osób, które chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą.

 

INNE

Gdzie powinienem szukać więcej informacji o konkursie, LAS i CU PolSoc?

Informacje o konkursie dostępne są na naszej stronie internetowej i naszej stronie na Facebooku. Dodatkowe informacje o LAS można znaleźć na www.las.ch – poczytaj o ofercie przedmiotowej, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach szkolnych, sezonie narciarskim, różnorodności kulturowej… myślimy, że warto! Zapraszamy również na stronę na Facebooku poświęconą CU PolSoc. W sprawach, które nie są opisane w tych źródłach, prosimy o kontakt mailowy (kontakt@cambridgeclass.pl).

 

Po wysłaniu pytania/aplikacji na maila kontakt@cambridgeclass.pl otrzymałem informację o tym, że adres nie działa. Co powinienem zrobić?

Jeżeli pojawią się tego typu problemy, skontaktuj się proszę bezpośrednio z Antoniną Kiełkowską (amk92@cam.ac.uk) lub wyślij do nas wiadomość za pośrednictwem naszego konta na Facebooku