FAQ

PROCES APLIKACYJNY

Czy mogę starać się o stypendium w pierwszej klasie liceum czteroletniego? 

Ze względu na dwuletnią formułę programu IB Diploma, konkurs stypendialny skierowany jest wyłącznie do uczniów drugich klas liceów czteroletnich. Uczniów innych klas zachęcamy jednak do niezależnej aplikacji do Leysin American School (więcej informacji o aplikacji można znaleźć tutaj).

 

Złożyłem aplikację. Co dalej?

Kandydaci otrzymają potwierdzenie mailowe w ciągu 48 godzin od wpłynięcia aplikacji. Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Stypendialną, w której skład wchodzą członkowie Cambridge University Polish Society (absolwenci, studenci i pracownicy Uniwersytetu) oraz absolwenci konkursu Cambridge cLASs. Spośród nadesłanych aplikacji wybranych zostanie około 15 finalistów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne do Warszawy. Z finalistami skontaktujemy się drogą mailową z informacją o dalszych wymaganiach oraz szczegółach udziału w finale.

 

Jakie będą kryteria oceny aplikacji?

Pod uwagę będą brane osiągnięcia kandydatów, zarówno te naukowe, jak i pozaszkolne. Szukamy osób, które mają największe szanse na odniesienie sukcesu w LAS i kontynuowanie swojej edukacji na jednej z najlepszych uczelni świata. Do finału konkursu zaprosimy osoby charakteryzujące się cechami zgodnymi z profilem ucznia IB (ang. the IB Learner Profile), który łączy wiele wartości i umiejętności wykraczających poza sukcesy edukacyjne. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

W jakim języku prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne?

Ze względu na to, że język angielski jest językiem wykładowym w LAS, rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w języku angielskim. Kandydaci mogą jednak poprosić o tłumaczenie pojedynczych słów lub wyrażeń, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

Jak dobra znajomość języka angielskiego jest wymagana?

Jednym z podstawowych kryteriów udziału w konkursie jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 (średniozaawansowanym/zaawansowanym).

 

Które wyniki z egzaminu gimnazjalnego będą brane pod uwagę? 

Kandydaci proszeni są o wypisanie w formularzu aplikacyjnym wyników z trzech części egzaminu ósmoklasisty: 1) język polski, 2) matematyka, 3) język obcy nowożytny, oraz ogólnej średniej ze wszystkich części. Aby zakwalifikować się do konkursu, kandydat musi uzyskać co najmniej średnio 80% z trzech części egzaminu. Poniżej prezentujemy przykład, który pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jakie wartości należy wpisać do formularza:

Język polski: 67%,

Matematyka: 100%,

Język obcy: 95%,

Ogólna średnia: 87.3%

 

Kiedy i gdzie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne?

Rozmowy kwalifikacyjne planowo mają się odbyć między początkiem grudnia 2023 a początkiem stycznia 2024 w Warszawie. Dzień rozpoczniemy od rozmów finalistów z przedstawicielami komisji. Po ich zakończeniu wybranych zostanie 4 najlepszych kandydatów. Wybrana grupa zostanie zaproszona na rozmowę z gośćmi z LAS, którzy po tym ostatnim etapie kwalifikacji razem z komisją wybiorą laureatów konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia wieczorem.

Komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowów kwalifikacyjnych przez Internet w wypadku nieprzewidzianych wydarzeń, po wcześniejszym (minimum 48 godzin przed) poinformowaniu finalistów drogą mailową o tej zmianie.

 

Czy sytuacja materialna mojej rodziny jest brana pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?

Sytuacja materialna rodziny może być wzięta pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ostatecznym przyznaniu stypendium w ścisłym finale, oraz o wysokości zwrotnego depozytu, który będzie wymagany od laureata nagrody głównej.

 

Na co zostaje przeznaczona opłata aplikacyjna?

Pieniądze otrzymane z opłat aplikacyjnych zostaną przeznaczone na opłacenie czynności administracyjnych związanych z organizacją konkursu (m.in. prowadzenie strony internetowej, drukowanie niezbędnych materiałów, pokrycie kosztów transportu członków komisji na miejsce rozmów kwalifikacyjnych). CU PolSoc jest organizacją non-profit i zobowiązuje się do wykorzystania całej kwoty na opłacenie wydatków związanych z konkursem.

 

Nie posiadam konta PayPal. Jak mogę dokonać płatności?

Serwis PayPal oferuje dwie formy płatności – płatność z indywidualnego konta PayPal i płatność kartą. Osoby, które nie posiadają konta PayPal zachęcamy do skorzystania z drugiej opcji.

 

W przypadku niepowodzenia, czy mogę niezależnie aplikować do LAS?

Udział w konkursie nie wyklucza niezależnej aplikacji do LAS. Konkurs zostanie zakończony w grudniu lub styczniu, co daje wystarczająco dużo czasu uczestnikom i finalistom na złożenie niezależnej aplikacji. Więcej informacji o procesie aplikacyjnym w LAS można znaleźć tutaj.

 

NAGRODY

Co pokrywa dwuletnie stypendium w Leysin American School?

Stypendium obejmuje 100% kosztów czesnego, zakwaterowania i wyżywienia w latach szkolnych 2024-26. Nagroda nie pokrywa kosztów transportu, kieszonkowego i zwrotnego depozytu wymaganego od każdego ucznia szkoły (więcej informacji o tych kosztach można znaleźć w Regulaminie konkursu).

 

Na czym polega program mentoringowy oferowany przez Cambridge University Polish Society?

Program oferowany przez CU PolSoc jest uzupełnieniem programu doradztwa uniwersyteckiego oferowanego przez LAS. Laureaci będą zachęcani do korzystania z obu programów. Zadaniem mentorów CU PolSoc jest pomoc laureatowi/laureatce w poszczególnych etapach aplikacji na studia (m.in. pomoc w wyborze uczelni i kierunku, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzenie dodatkowych prac pisemnych).

 

Czy mogę zrezygnować ze stypendium? Jakie są tego konsekwencje?

Szczegółowa oferta stypendialna zostanie przedstawiona rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia po zakończeniu kwalifikacji. Rodzina ma 5 dni na podjęcie decyzji o jej przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku braku decyzji lub odrzuceniu oferty, stypendium może zostać przyznane kandydatom z listy rezerwowej. Rezygnacja przed rozpoczęciem nauki w LAS nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

Jeżeli natomiast stypendysta zrezygnuje z nauki w trakcie trwania programu IB, zależnie od przyczyn, stypendysta może zostać poproszony o zwrot kosztów poniesionych przez szkołę. Przyczyny niezależne od ucznia (np. nagła choroba) nie będą prowadzić do konsekwencji finansowych.

 

INNE

Gdzie powinienem szukać więcej informacji o konkursie, LAS i CU PolSoc?

Informacje o konkursie dostępne są na naszej stronie internetowej i naszej stronie na Facebooku. Dodatkowe informacje o LAS można znaleźć na www.las.ch – poczytaj o ofercie przedmiotowej, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach szkolnych, sezonie narciarskim, różnorodności kulturowej… myślimy, że warto! Zapraszamy również na stronę na Facebooku poświęconą CU PolSoc. W sprawach, które nie są opisane w tych źródłach, prosimy o kontakt mailowy (kontakt@cambridgeclass.pl).

 

Po wysłaniu wiadomości na maila kontakt@cambridgeclass.pl otrzymałem informację o tym, że adres nie działa. Co powinienem zrobić?

Jeżeli pojawią się tego typu problemy, proszę wyślij do nas wiadomość za pośrednictwem naszego konta na Facebooku